Bamarpol.pl

Ogólne Warunki Sprzedaży Wyrobów BAMAR POL

1. Przez umowę sprzedaży BAMAR POL zobowiązuje się przenieść na Kupującego własność wyrobów i wydać mu wyroby, a Kupujący zobowiązuje się wyroby odebrać i zapłacić BAMAR POL ustalona cenę.

2. Firma BAMAR POL jest zobowiązana do wydania wyrobów Kupującemu w terminie uzgodnionym z Kupującym

3. BAMAR POL zapewnia odpowiednie opakowanie sprzedawanych wyrobów .

4. Kupujący jest zobowiązany do odbioru zakupionych wyrobów w uzgodnionym terminie.

5. Wydanie przedmiotu sprzedaży zostanie dokonane z chwilą dostarczenia wyrobów Kupującemu, jego przedstawicielowi lub upoważnionemu przez niego przewoźnikowi.

6. Z chwilą wydania wyrobów na Kupującego przechodzi niebezpieczeństwo ich przypadkowej utraty lub uszkodzenia.

7. W przypadku gdy opóźnienie odbioru sprzedanych wyrobów przekracza 1 tydzień od daty uzgodnionego odbioru, kosztami ich składowania zostanie obciążony Kupujący, ponadto za każdy dzień opóźnienia Kupujący zapłaci BAMAR POL karę umowną w wysokości 0,1% ceny nieodebranych wyrobów.

8. Kupujący ma obowiązek sprawdzenia stanu sprzedanych wyrobów niezwłocznie po ich otrzymaniu.

9. Przeniesienie własności przedmiotu sprzedaży następuje w chwili uiszczenia całości ceny przez Kupującego.

10. W przypadku sprzedaży z odroczonym terminem płatności osoba uprawniona do reprezentacji Kupującego potwierdza na piśmie istnienie zobowiązania do zapłaty wynikającego ze złożonego i przyjętego do realizacji przez BAMAR POL zlecenia lub potwierdza na piśmie przyjęcie oferty BAMAR POL.

11. Wydanie sprzedanych wyrobów Kupującemu w przypadku sprzedaży z odroczonym terminem płatności następuje dopiero po otrzymaniu przez BAMAR POL od Kupującego potwierdzenia zobowiązania do zapłaty lub pisemnego potwierdzenia przyjęcia oferty BAMAR POL.

12. BAMAR POL udziela Kupującemu gwarancji na swoje wyroby.

13. BAMAR POL ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji tylko wtedy, gdy wady powstały z przyczyn tkwiących w sprzedanych wyrobach.

14. Gwarancją nie są objęte:
a) uszkodzenia mechaniczne powstałe w wyniku nieprawidłowej eksploatacji wyrobów.
b) uszkodzenia powstałe na skutek nieprawidłowego magazynowania.
c) uszkodzenia powstałe w wyniku nieprawidłowego przeładunku, montażu oraz przeróbek.

15. W razie stwierdzenia jakichkolwiek wad sprzedanych wyrobów Kupujący wyśle BAMAR POL reklamację.

16. BAMAR POL przystąpi niezwłocznie do usunięcia wady,

17. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikłych z zawartej umowy jest sąd właściwy według miejsca siedziby BAMAR POL.

18. Do momentu zapłaty Klienta za zlecenie, wykonany przez BAMAR POL wyrób jest jego własnością.

19. Jeżeli postanowienia niniejszych "Ogólnych Warunków" regulują odmiennie kwestie zawarte w umowie miedzy BAMAR POL a Kupującym to pierwszeństwo mają postanowienia wynikające z umowy.